Misja

1. Upowszechnianie hydrologii i jej osiągnięć, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu hydrologii w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju tej dyscypliny w Polsce.

2. Integracja środowiska hydrologów zatrudnionych w ośrodkach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz branżowych biurach projektowych i w firmach konsultingowych.

3. Reprezentowanie środowiska hydrologów zrzeszonych w SHP w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.

4. Podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji z zakresu hydrologii.

5. Pomoc członkom SHP w nawiązywaniu kontaktów i podejmowaniu współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi krajowymi i zagranicznymi.

6. Inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie aktów legislacyjnych, norm, instrukcji oraz przepisów dotyczących uprawnień hydrologicznych.

7. Umacnianie roli hydrologii w gospodarce wodnej i inżynierii wodnej oraz w ochronnie środowiska i gospodarce przestrzennej. 8. Ochrona praw członków SHP, troska o ich autorytet oraz wysoki poziom etyczny i zawodowy.

Korzenie

Idea założenia organizacji zrzeszającej hydrologów wykrystalizowała się podczas XXXIV Szkoły Hydrologii w Mądralinie w maju 2006 roku.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich odbyło się w Warszawie, w gmachu IMGW przy ul. Podleśnej 61 w dniu 18 września 2006 roku – uczestniczyło w nim 28 hydrologów z całej Polski. Zebrani powołali wówczas Komitet Założycielski Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, przyjęto Statut Stowarzyszenia, wybrano Zarząd Główny, powołano Sąd Koleżeński.

Prezesem SHP został prof. Beniamin Więzik.

Na stanowiska wiceprezesów zostali powołani prof. Kazimierz Banasik i dr Barbara Nowicka.

Komitet Założycielski SHP w składzie:

  • Jerzy Niedbała
  • Barbara Nowicka
  • Tamara Tokarczyk
  • Wojciech Rędowicz
  • Beniamin Więzik

rozpoczął prace nad zarejestrowaniem Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

W dniu 8 grudnia 2006 roku odbyło się zebranie SHP na którym dokonano zmian w Statucie niezbędnych do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich zostało zarejestrowane w dniu 10 stycznia 2007 roku w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 270695