Rozstrzygnięcie XV edycji konkursu

W trakcie seminarium naukowo-technicznego, które odbyło się 28 września 2023 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XV edycji Konkursu im. Prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce

Praca licencjacka (I stopień) Weroniki Skorupy pod kierunkiem dr Maksyma Łaszewskiego pt. Przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie wewnątrzdobowej dynamiki temperatury wody cieków nizinnych. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

II miejsce

Praca licencjacka (I stopień) Katarzyny Filip pod kierunkiem dr Agnieszki Rajwy-Kuligiewicz pt. Zróżnicowanie przepływu i odpływu Starej Rzeki w wieloleciu 1990-2019. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Hydrologii.

III miejsce

Praca magisterska (II stopień) Natalii Ambrosiewicz pod kierunkiem dr Barbary Elżbiety Nowickiej pt. Ocena zmienności zasobów wodnych wybranych jezior Pojezierza Mazurskiego. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Sponsorami nagród w konkursie są firma DHI Polska Sp z o.o. oraz portal Wodne Sprawy. Dziękujemy!

Rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu

W dniu 2 września 2022 r. odbyło się spotkanie członków komisji konkursowej Stowarzyszenia Hydrologów Polskich dotyczące rozstrzygnięcia XIV edycji konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii w 2022 roku. Na podstawie opinii ekspertów i dyskusji podczas spotkania komisji wyłoniono następujących laureatów konkursu:

I miejsce: praca magisterska Anny Biernackiej pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosław Żelaznego pt. Wpływ wylesienia różnej genezy na zróżnicowanie czasowo–przestrzenne cech i składu chemicznego wód w zlewniach elementarnych Doliny Kościeliskiej.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Hydrologii.

I miejsce (ex aequo): praca licencjacka Krzysztofa Stępniewskiego pod kierunkiem dr Maksyma Łaszewskiego pt. Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie cech fizyczno-chemicznych wód płynących w zlewni Mogielanki.
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geografii Fizycznej.

III miejsce: praca magisterska Zuzanny Cuban pod kierunkiem dr hab. inż. Tomasza Kolerskiego pt. Badania laboratoryjne przepływu wody w kanale z budowlami regulacyjnymi z uwzględnieniem zjawisk lodowych.
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Sponsorem nagród w konkursie była firma DHI Polska.

DHI Polska

Rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu

W dniu 15 września 2021 r. odbyło się spotkanie członków komisji konkursowej Stowarzyszenia Hydrologów Polskich dotyczące rozstrzygnięcia XIII edycji konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii w 2021 roku.

Na podstawie wykonanych recenzji wyróżniono prace:
I miejsce: Praca magisterska pt. Fragmentacja rzek w północnej części Kotliny Sandomierskiej. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Hydrologii,
II miejsce: Praca magisterska pt. Modelowanie formowania się wezbrań w zlewni Kamienicy Nawojowskiej. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geografii Fizycznej, Zakład Hydrologii,
III miejsce: Praca licencjacka pt. Wpływ użytkowania terenu na przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie stężenia azotu azotanowego na przykładzie zlewni Świdra. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geografii Fizycznej.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu

W dniu 18 września 2020 r. odbyło się spotkanie członków komisji konkursowej Stowarzyszenia Hydrologów Polskich dotyczące rozstrzygnięcia XII edycji konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii w 2020 roku.

Na podstawie wykonanych recenzji wyróżniono prace:

I miejsce: Praca magisterska pt. Opady maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia P% i różnym czasie ich trwania w Dorzeczu Górnej Wisły, (1969-2018). Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska. Specjalność: Hydrotechnika i Geoinżynieria.

II miejsce: Praca magisterska pt. Wpływ doboru metody obliczeniowej na określenie średniego opadu w zlewni. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna.

III miejsce: Praca magisterska pt. Dynamika rozwoju i zaniku niżówek Nysy Kłodzkiej w przekroju Bystrzyca Kłodzka. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. Kierunek: Geografia. Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu

Wyniki XI edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego ogłoszone zostały podczas Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, , na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, na ul. Krakowskie Przedmieście 30, które odbyło się 20 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie X edycji konkursu

Wyniki X edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego ogłoszone zostały podczas Wykładu Inauguracyjnego III Krajowego Kongresu Hydrologicznego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW  w Warszawie, w dniu 19 września 2018 roku.

Wyniki IX edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego , ogłoszone zostały podczas Seminarium SHP w Centrum Wodnym SGGW  w Warszawie, w dniu 21 września 2017 roku.

Wyniki VIII edycji Konkursu, na który wpłynęło dziewięć prac (po jednej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , z Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku-Białej, z Politechniki Krakowskiej, z UMCS w Lublinie, z Uniwersytetu Warszawskiego, z  Uniwersytetu Gdańskiego, z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z SGGW w Warszawie) ogłoszone zostały podczas Sesji Otwierającej II Konferencję Naukowo-Techniczną SHP nt. „Hydrologii Zlewni Zurbanizowanych” w Warszawie w dn. 22.09.2016 roku.

Zarząd Główny SHP ogłasza IX edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy przesłać na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich do 15.01.2017 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Seminarium Stowarzyszenia we wrześniu 2017 r.

Wyniki VII edycji Konkursu, na który wpłynęło sześć prac (dwie z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz po jednej z Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku-Białej, z Politechniki Krakowskiej, z UMCS w Lublinie i z Uniwersytetu Warszawskiego) ogłoszone zostały w trakcie Seminarium SHP w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie, dnia 18.09.2015 roku.

 Wyniki VI edycji Konkursu, na który wpłynęło osiem prac (po dwie z SGGW i Politechniki Krakowskiej oraz po jednej z Politechniki Gdańskiej, z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku-Białej) ogłoszone zostały w pierwszym dniu II Krajowego Kongresu Hydrologicznego w SGGW w Warszawie (17.09.2014r)