II Krajowy Kongres Hydrologiczny

II Krajowy Kongres Hydrologiczny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Komitet Gospodarki Wodnej PAN oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 17-19. września 2014 roku, zgromadził ponad 120 uczestników i ok. 40 gości honorowych. Uczestnicy Kongresu reprezentowali szkoły wyższe, administrację centralną i lokalną, biura projektowe i doradcze oraz firmy wykonawcze z całego kraju, jak również naukowców i praktyków z Francji, USA i Kanady. Wśród gości honorowych byli m.in. JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański, wraz z Prorektorami prof. dr. hab. Wiesławem Bielawskim i prof. dr. hab. Markiem Szyndlem oraz Kanclerzem SGGW dr. inż. Wojciechem Skarżyńskim, Pan Andrzej Kulon reprezentujący Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska -Stanisława Gawłowskiego, prof. dr hab. Maciej Maciejewski – Zastępca Dyrektora IMGW – PIB (jednocześnie współorganizator Kongresu jako Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN), prof. dr hab. Andrzej Drabiński – Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Czesław Szafrański – Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor dr hab. Zenon Pijanowski – były Prorektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. Edmund Kaca – Dyrektor Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach, Robert Kęsy – Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Zbigniew Kurek – Pełnomocnik Dyrektora ds. Kryzysowych Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, dr Teresa Stachowicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dr inż. Leonard Szczygielski – Sekretarz Mazowieckiej Okręgowej Izby Budownictwa oraz prof. dr hab. Jolanta Komisarek – dziekan Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. Jerzy Sobota – były dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. Jerzy Jeznach – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie.

W sesji otwierającej Kongres wystąpili m.in. J.M. Rektora SGGW w Warszawie – prof. Alojzy Szymański, podkreślając znaczenie hydrologii w rozwoju gospodarki wodnej kraju, a  także wagę jako przykłada się do nauczania i badań w zakresie hydrologii w SGGW; Pan Andrzej Kulon, odczytując przesłanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska do  uczestników Kongresu, oraz dr Leonard Szczygielski, przekazując  zebranym życzenia  owocnych obrad od Rady MOIIB. W trakcie tej sesji ogłoszono także wyniki VI edycji  Konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą prace dyplomową z hydrologii (zob.  http://www.shp.org.pl ) oraz wręczono nagrody laureatom i dyplomy ich promotorom. Na trzech sesjach plenarnych, rozpoczynających każdy dzień obrad, zaproszeni wykładowcy  wygłosili następujące referaty :  prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz  – „ Konsekwencje zmian  klimatu dla zasobów wodnych”, prof. dr hab. Andrzej Byczkowski  – „Przepływy maksymalne  prawdopodobne  – problemy metodyczne”,  prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski „ Współczesne problemy ekstremalnych zagrożeń środowiska ”.  

W trakcie 17 – tu sesji referatowych i jednej posterowej przedstawiono łącznie 75 prezentacji, które tematycznie zgrupować można w następujące zagadnienia: zmiany klimatu, opady maksymalne, przepływy maksymalne prawdopodobne, redukcja ryzyka powodziowego, zarządzanie ryzykiem, hydrologiczne podstawy gospodarki wodnej, bilansowanie potrzeb i poborów wody, hydrologia rzek i jezior, niżówki, rumowisko rzeczne, jakość wód powierzchniowych, antropopresja. Ważnymi elementami Kongresu były także dwie dodatkowe sesje – Panel Dyskusyjny nt. uwarunkowań hydrologicznych stref zagrożenia powodziowego, oraz odbywające się równolegle Forum Młodych Hydrologów. Prezentacje kongresowe opublikowane zostały w dwóch tomach Monografii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, a nadesłane artykuły anglojęzyczne w Annalsach SGGW – Land Reclamation.