III Krajowy Kongres Hydrologiczny

III Krajowy Kongres Hydrologiczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauki i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy oraz JM. Rektora SGGW w Warszawie prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego odbył się w  dniach 19-21 września 2018 roku. Udział w Kongresie  wzięło ponad 100 uczestników reprezentujących 13 uczelni wyższych z Polski oraz z Kanady, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Maroka; 4 firmy działające w branżach związanych z gospodarką wodną oraz 7 instytucji w tym instytuty naukowe, stowarzyszenia. Patronat medialny nad konferencją objęła „Gospodarka Wodna”. Konferencję otworzył prezes SHP i jednocześnie Prorektor  SGGW w Warszawie – prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko reprezentujący Komitet Gospodarki Wodnej PAN oraz dr hab. inż. Eugeniusz Koda dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Podczas sesji otwierającej ogłoszono wyniki X edycji Konkursu  im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą prace dyplomową z hydrologii oraz wręczono nagrody laureatom i dyplomy ich promotorom. Na trzech sesjach plenarnych, rozpoczynających każdy dzień obrad, zaproszeni wykładowcy  wygłosili następujące referaty:  prof. dr inż. Witold Krajewski z University of Iowa, USA, – „Hydrologic Modeling for Real Time Flood Forecasting: A Solved Problem?”, prof. dr hab. Małgorzata Gutry-Korycka z Uniwersytetu Warszawskiego  – „Zasoby wodne – funkcje wpływu bilansów hydrologicznego i klimatologicznego oraz rozwiązań opartych  na przyrodzie”,  prof. dr inż. Kazimierz Adamowski „Influence of climate change on design storm”.  W trakcie 17 – tu sesji referatowych i jednej posterowej przedstawiono łącznie 61 prezentacji, które tematycznie zgrupować można w następujące zagadnienia: opady i odpływy, susze, wezbrania/powodzie,   hydrologia małych zlewni, zarządzanie ryzykiem, zastosowanie detekcji i obrazów radarowych w hydrologii, jakość wód powierzchniowych, antropopresja, zmiany klimatu i ryzyko powodziowe,  metody teledetekcyjne w hydrologii, prognozy hydrologiczne i systemy monitoringu. Pierwszego i trzeciego dnia Kongresu odbyły się sesje anglojęzyczne. Ważnymi elementami Kongresu były także sesje poświęcone pamięci wybitnych hydrologów prof. dr hab. Marii Ozga-Zielińskiej oraz prof. dr hab. inż. Witolda Strupczewskiego oraz dwie dodatkowe sesje – Panel Dyskusyjny nt. przepływów minimalnych, oraz odbywające się równolegle Forum Młodych Hydrologów.

Zdecydowana większość prezentowanych prac obejmowała wyniki badań naukowych, bądź zastosowania wyników badań w praktyce. Prace te prezentowane były przez naukowców z uczelni krajowych (m.in. z  SGGW Warszawa, UW, UJ, U. Łódzki, U. Rolniczy w Krakowie, UMCS) jak i zagranicznych (m.in. z Politechniki w Bratysławie, Uniwersytetu w Iowa, Uniwersytetu w Ottawie) oraz instytutów PAN-owskich (jak Instytut Geofizyki PAN) oraz branżowych (IMGW-PIB, IOŚ-PIB, ITP). Prezentowana problematyka obejmowała również kwestie metodyki określania zasobów wodnych oraz ekstremów hydrologicznych. Wybrane prezentacje konferencyjne opublikowane zostały w recenzowanych czasopismach naukowych : Monografii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN zeszyt 41,2018; Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus zeszyt 17(3),2018; Meteorology Hydrology and Water Management Research and Operational Applications, volumne 7 issue 1, 2019 oraz Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Land Reclamation,volumne 52(3),2018.