STATUT
Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

z dnia 7.04.2008 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, zwane dalej w skrócie „SHP”, jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem specjalistów z zakresu hydrologii. 


§ 2

Terenem działania SHP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Zarządu Głównego SHP jest miasto stołeczne Warszawa.


§ 3

 1. SHP jest zarejestrowanym stowarzyszeniem działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiadającym z tego tytułu osobowość prawną.
 2. SHP może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, bez naruszania zobowiązań, wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 3. SHP może należeć do krajowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo-techniczne i podejmować wspólnie z nimi działania zgodne ze statutem SHP.
 4. SHP używa pieczęci zgodnej z przepisami prawa w tym zakresie według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny SHP.
 5. SHP może posiadać odznakę organizacyjną oraz znak firmowy (emblemat) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny SHP.


§ 4

 1. SHP ma prawo powoływania:
  • terenowych jednostek organizacyjnych tj. oddziałów regionalnych, zwanych dalej „Oddziałami Regionalnymi SHP”,
  • komisji ds. odznaczeń,
  • jednostek regulaminowych działających na podstawie regulaminu wewnętrznego – sekcji i zespołów problemowych o charakterze stałym i doraźnym.
 2. Oddziały Regionalne SHP mogą posiadać osobowość prawną.


§ 5

Do prowadzenia niektórych swoich spraw SHP może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji


§ 6

Celami działania SHP są:

 1. Upowszechnianie hydrologii i jej osiągnięć, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu hydrologii w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju tej dyscypliny w Polsce.
 2. Integracja środowiska hydrologów zatrudnionych w instytucjach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz branżowych biurach projektowych i w firmach konsultingowych.
 3. Reprezentowanie środowiska hydrologów zrzeszonych w SHP w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą, w tym w charakterze strony w postępowaniach administracyjnych.
 4. Podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji z zakresu hydrologii.
 5. Pomoc członkom SHP w nawiązywaniu kontaktów i podejmowaniu współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi krajowymi i zagranicznymi.
 6. Inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie aktów legislacyjnych, norm, instrukcji, dokumentacji hydrologicznych i operatów wodnoprawnych oraz przepisów dotyczących uprawnień hydrologicznych.
 7. Umacnianie roli hydrologii w gospodarce wodnej i inżynierii wodnej oraz w ochronnie środowiska i gospodarce przestrzennej.
 8. Ochrona praw członków SHP, troska o ich autorytet oraz wysoki poziom etyczny i zawodowy.


§ 7

SHP realizuje swoje cele przez:

 1. Inicjowanie, organizowanie, wykonywanie i wspieranie badań hydrologicznych.
 2. Opracowywanie prognoz rozwoju zastosowań hydrologii.
 3. Wykonywanie opinii i ekspertyz hydrologicznych.
 4. Powoływanie zespołów lub komisji do opracowywania zadań określonych w § 6. pkt. 4-6.
 5. Organizowanie konferencji i szkoleń oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
 6. Typowanie przedstawicieli SHP do komitetów i organizacji krajowych i międzynarodowych.
 7. Współpracę z administracją państwową i samorządową, jednostkami gospodarczymi, społecznymi i zawodowymi w dziedzinach objętych działalnością SHP.
 8. Utrzymywanie własnej strony SHP w Internecie.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 8

Członkowie SHP dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających.
§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym SHP może być osoba fizyczna, zajmująca się zawodowo hydrologią lub wykorzystująca hydrologię w takich dziedzinach jak: meteorologia, inżynieria i gospodarka wodna oraz melioracje wodne, ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna.
 2. Każdy członek zwyczajny SHP może należeć organizacyjnie tylko do jednego z Oddziałów Regionalnych SHP.
 3. Członkiem honorowym SHP może zostać osoba fizyczna, która wybitnie zasłużyła się dla rozwoju SHP lub hydrologii.
 4. Członkami wspierającymi SHP mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (spółki, fundacje, przedsiębiorstwa, instytucje państwowe i samorządowe) zainteresowane statutową działalnością SHP i deklarujące określone świadczenia na jego rzecz, w tym zwłaszcza poparcie finansowe.


§ 10

 1. Członków zwyczajnych SHP, spełniających warunek podany w § 9, przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego SHP lub Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego SHP działającego na terenie miejsca zamieszkania kandydata na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się.
 2. Członków wspierających SHP przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego SHP lub Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego SHP na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Tytuł honorowego członka SHP nadaje Walne Zebranie Delegatów SHP na wniosek Zarządu Głównego SHP lub Zarządu Oddziału Regionalnego SHP.


§ 11

Członek zwyczajny SHP ma prawo do:

 • Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz SHP na zasadach określonych postanowieniami statutu.
 • Zgłaszanie referatów na konferencje międzynarodowe za pośrednictwem Prezydium Zarządu Głównego SHP lub Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego SHP.
 • Udziału w zebraniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez SHP.
 • Działania w zespołach roboczych powoływanych przez władze SHP.
 • Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii o działalności SHP.
 • Ubiegania się o opinię Prezydium Zarządu Głównego SHP lub Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego SHP w sprawach związanych z awansem zawodowym.
 • Noszenia odznaki SHP.


§ 12

Członkowie zwyczajni SHP, spełniający warunki określone przez Prezydium Zarządu SHP, mogą być zgłaszani na członków stowarzyszeń międzynarodowych, z którymi SHP nawiąże współpracę. 


§ 13

Członek zwyczajny SHP jest zobowiązany do:

 • aktywnego udziału w realizacji celów SHP,
 • przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz SHP,
 • brania czynnego udziału w zebraniach SHP,
 • regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP,
 • dbania o dobrą opinię SHP i zachowywania postawy godnej członka SHP.


§ 14

 1. Członek wspierający SHP działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela i posiada prawa członka zwyczajnego SHP poza czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Członek wspierający SHP jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz SHP.
 3. Członek honorowy SHP ma wszystkie prawa członka zwyczajnego SHP oraz:
  • nie płaci składki członkowskiej wynikającej z przynależności do SHP,
  • jest dożywotnim członkiem Zarządu Głównego SHP.


§ 15

 1. Członkostwo w SHP ustaje w wyniku:
  • dobrowolnego wystąpienia z SHP zgłoszonego na piśmie do Prezydium Zarządu Głównego SHP lub Oddziału Regionalnego SHP,
  • skreślenia przez władze SHP na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP za dwa lata mimo pisemnego upomnienia,
  • wykluczenia przez władze SHP z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu SHP i uchwał władz SHP,
  • ustania członkostwa wspierającego SHP w przypadku nie wywiązywania się z podjętych zobowiązań lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego.
 2. Od uchwały o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania SHP w terminie jednego miesiąca. Pisemne odwołanie składa do Prezydium Zarządu Głównego SHP.
 3. Członek SHP skreślony na skutek zalegania z opłatą składek może być ponownie przyjęty z zachowaniem ciągłości stażu, po uregulowaniu zaległości finansowych.


ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna SHP

 

§ 16

 1. Władzami SHP są:
  1. Walne Zebranie SHP,
  2. Zarząd Główny SHP,
  3. Komisja Rewizyjna SHP,
  4. Sąd Koleżeński SHP.
 2. Władzami Oddziału Regionalnego SHP są:
 3. Walne Zebranie Oddziału Regionalnego SHP,
 4. Zarząd Oddziału Regionalnego SHP,
 5. Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego SHP.
 6. Jednostkami organizacyjnymi SHP są docelowo Oddziały Regionalne SHP.
 7. Oddziały Regionalne SHP są tworzone drogą uchwały Zarządu Głównego SHP na wniosek złożony przez 3 członków zwyczajnych mieszkających na terenie przewidywanego obszaru działania Oddziału Regionalnego SHP, zaopiniowany przez Prezydium Zarządu Głównego SHP. Oddział Regionalny SHP musi liczyć co najmniej 20 członków. Obszary działania Oddziałów Regionalnych SHP określa Zarząd Główny SHP w uchwale o utworzeniu Oddziału Regionalnego SHP.
 8. Członkowie nie zrzeszeni w Oddziałach Regionalnych SHP podlegają bezpośrednio Zarządowi Głównemu SHP.
 9. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.
 10. Członkowie SHP wybrani do władz SHP mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 11. W przypadku ustąpienia członków Zarządu Głównego SHP i członków Zarządów Regionalnych SHP w czasie trwania kadencji organom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu pochodzącego z wyboru w wysokości do 1/3.
 12. Uchwały władz wybieralnych wszystkich szczebli podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania.


§ 17

 1. Najwyższą władzą SHP jest Walne Zebranie SHP.
 2. Najwyższą władzą Oddziału Regionalnego SHP jest Walne Zebranie Oddziału Regionalnego SHP.
 3. Walne Zebrania SHP i Walne Zebrania Oddziału Regionalnego SHP mają charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbywają się co 3 lata.
 4. Regulamin obrad Walnego Zebrania SHP uchwala Prezydium Zarządu Głównego SHP, zaś regulamin obrad Walnego Zebrania Oddziałów Regionalnych SHP uchwalają odnośne Prezydia Zarządów Regionalnych SHP.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie SHP lub odpowiednio Walne Zebranie Oddziału Regionalnego SHP może być zwołane przez Prezydium Zarządu Głównego SHP z inicjatywy własnej lub Komisji Rewizyjnej SHP albo na wniosek co najmniej 1/4 delegatów na Walne Zebranie SHP, w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od daty zgłoszenia wniosku. Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SHP lub odpowiednio Walnego Zebrania Oddziału Regionalnego SHP są przesyłane pocztą co najmniej 2 tygodnie przed terminem zebrania.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie SHP obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 18

 1. Delegatami na Walne Zebranie SHP z głosem stanowiącym są:
  • członkowie Zarządu Głównego SHP (§ 23),
  • członkowie Komisji Rewizyjnej SHP,
  • członkowie Zarządów Oddziałów Regionalnych SHP,
  • delegaci Oddziałów Regionalnych SHP i delegaci członków podlegających bezpośrednio Zarządowi Głównemu SHP (§16 pkt.5) wybrani na Zebraniach Członków.
 2. Delegaci z poszczególnych jednostek organizacyjnych są wybierani z zachowaniem proporcjonalności w stosunku do liczby członków zwyczajnych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego Walne Zebranie SHP przyjmując, że jeden delegat reprezentuje dziesięciu i każdą rozpoczętą dziesiątkę członków zwyczajnych.
 3. Kadencja delegatów trwa 3 lata.
 4. Członkowie wspierający biorą udział w Walnych Zebraniach SHP z głosem doradczym.


§ 19

 1. Walne Zebranie SHP podejmuje prawomocne uchwały przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony prawomocne uchwały mogą być przyjęte w drugim terminie niezależnie od liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą zmian w statucie SHP i rozwiązania SHP, które są regulowane w § 34 statutu.


§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania SHP należy:

 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego SHP i Komisji Rewizyjnej SHP.
 2. Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej SHP, absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SHP.
 3. Wybór Prezydium Zarządu Głównego SHP oraz czterech członków Zarządu Głównego SHP, Komisji Rewizyjnej SHP i Sądu Koleżeńskiego SHP.
 4. Rozwiązywanie Oddziałów Regionalnych SHP.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach:
  • statutu, jego zmian i rozwiązania SHP,
  • nadawania tytułu Honorowego Członka SHP,
  • nadawania tytułu Honorowego Prezesa SHP,
  • zatwierdzania regulaminów jednostek regulaminowych SHP,
  • innych wniesionych pod obrady.


§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału Regionalnego SHP należy:

 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Regionalnego SHP i Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego SHP.
 2. Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego SHP, absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Regionalnego SHP.
 3. Wybór Prezesa Oddziału Regionalnego SHP, Prezydium Oddziału regionalnego SHP i do trzech członków Zarządu Oddziału Regionalnego SHP oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego SHP.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach:
  • zgłaszania kandydatów na członków honorowych SHP,
  • rozwiązania Oddziału Regionalnego SHP,
  • innych wniesionych pod obrady.


§ 22

 1. Działalnością SHP i jego Oddziałów Regionalnych między Walnymi Zebraniami kierują Prezydia Zarządów.
 2. Prezydium Zarządu Głównego SHP reprezentują: Prezes Zarządu Głównego SHP. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu Głównego SHP zastępuje go jeden z Wiceprezesów Zarządu Głównego SHP.


§ 23

 1. Zarząd Główny SHP składa się z:
  1. Prezydium Zarządu Głównego SHP, w skład którego wchodzi pięciu członków wybieranych na Walnym Zebraniu SHP: Prezes SHP, dwóch Wiceprezesów SHP, Sekretarz SHP i Skarbnik SHP.
   Walne Zebranie SHP może wybrać do Prezydium Zarządu Głównego SHP Honorowego Prezesa SHP z głosem doradczym. W takim przypadku Prezydium Zarządu Głównego SHP składa się z sześciu członków.
  2. Czterech członków Zarządu Głównego SHP wybieranych na Walnym Zebraniu SHP,
  3. Prezesów Oddziałów Regionalnych SHP,
  4. Honorowych członków SHP,
  5. Uzupełnienie składu członków Zarządu Głównego dokonuje się na Walnym Zebraniu SHP.
 2. Zarząd Oddziału Regionalnego SHP składa się z:
 3. Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego SHP, w skład którego wchodzi czterech członków wybieranych na Walnym Zebraniu Oddziałów Regionalnych SHP: Prezes Oddziału Regionalnego SHP, Wiceprezes Oddziału Regionalnego SHP, Sekretarz Oddziału Regionalnego SHP i Skarbnik Oddziału Regionalnego SHP.
 4. Trzech członków wybieranych na Walnym Zebraniu Oddziału Regionalnego SHP,
 5. Honorowych członków SHP Oddziału Regionalnego SHP,
 6. Uzupełnienie składu członków Zarządu Oddziału Regionalnego SHP dokonuje się na Walnym Zebraniu Oddziału Regionalnego SHP.
 7. Honorowym Prezesem SHP może być osoba fizyczna, która pełniła funkcję Prezesa SHP i wybitnie przyczyniła się do rozwoju SHP.


§ 24

 1. Prezydium Zarządu Głównego SHP lub Prezydia Zarządów Oddziałów Regionalnych SHP kierują bieżącą działalnością SHP i są odpowiedzialne za swoją działalność przed Walnym Zebraniem SHP.
 2. Prezydium Zarządu Głównego SHP oraz Prezydia Zarządów Oddziałów Regionalnych SHP działają i obradują w składzie ścisłym lub ustalonym przez odnośnych prezesów. Zebrania prezydiów odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego SHP, odbywają się co najmniej dwa razy do roku. W posiedzeniach tych mają prawo brać udział z głosem doradczym: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SHP oraz zaproszeni członkowie zwyczajni i wspierający SHP.
 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału Regionalnego SHP odbywają się co najmniej dwa razy do roku. W posiedzeniach tych mają prawo brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego SHP oraz zaproszeni członkowie zwyczajni i wspierający SHP.


§ 25

 1. Do kompetencji i obowiązków Prezydium Zarządu Głównego SHP należy:
  • organizowanie działalności SHP,
  • reprezentowanie SHP na zewnątrz i działanie w jego imieniu na obszarze kraju,
  • opracowywanie programów działania i sprawozdań z działalności,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania SHP,
  • sprawowanie pieczy nad majątkiem SHP,
  • zatrudnianie pracowników SHP,
  • zwoływanie Walnych Zebrań SHP,
  • występowanie o odznaczenia państwowe i honorowe dla członków SHP,
  • przedkładanie Zarządowi Głównemu SHP propozycji dotyczących zmian wysokości składek członkowskich oraz wpłat przekazywanych przez Oddziały Regionalne SHP do Zarządu Głównego SHP,
  • przedkładanie Zarządowi Głównemu SHP propozycji dotyczących przystąpienia SHP do krajowych lub międzynarodowych związków, stowarzyszeń lub organizacji oraz wyznaczanie przedstawicieli do władz tych ciał,
  • zgłaszanie kandydatów na Członków Honorowych SHP,
  • podejmowanie uchwał i nadzór nad działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach SHP,
  • ustalanie podziału dochodu na cele statutowe SHP.
 2. Do kompetencji i obowiązków Prezydiów Zarządów Oddziałów Regionalnych SHP należy:
 3. organizowanie działalności SHP w regionie,
 4. opracowywanie programów o charakterze regionalnym,
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania SHP,
 6. zgłaszanie kandydatów na członków honorowych,
 7. nadzór nad działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach Oddziału Regionalnego SHP.
 8. podejmowanie uchwał o nawiązaniu współpracy lub przystąpieniu SHP do krajowych lub międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji oraz współpracy z organami administracji państwowej i władzami samorządowymi, wyznaczanie przedstawicieli do władz tych ciał lub do spraw współpracy z nimi,
 9. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego SHP,
 10. powoływanie, nadzorowanie pracy Oddziałów Regionalnych SHP,
 11. powoływanie zespołów roboczych do wykonywania określonych zadań lub rozwiązywania określonych problemów,
 12. podejmowanie uchwał dotyczących wysokości składek członkowskich oraz wpłat przekazywanych przez Oddziały Regionalne SHP do Zarządu Głównego SHP,
 13. przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej SHP.
 14. podejmowanie uchwał o nawiązywaniu współpracy z terenowymi organami władzy państwowej i władzami samorządowymi, wyznaczanie przedstawicieli do władz tych ciał lub współpracy z nimi,
 15. uchwalanie regulaminów pracy zarządów,
 16. powoływanie zespołów roboczych do wykonywania zadań o zasięgu regionalnym,
 17. wykonywanie zadań i uchwał Walnego Zebrania SHP i Zarządu Głównego SHP,
 18. przygotowywanie i przedkładanie Zarządowi Głównemu SHP rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej Oddziału Regionalnego SHP,
 19. zwoływanie Walnych Zebrań Oddziałów Regionalnych SHP.
 20. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego SHP należy:
 21. Do kompetencji i obowiązków Zarządów Oddziałów Regionalnych SHP należy:


§ 26

 1. Komisja Rewizyjna SHP składa się z 3 członków.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SHP wybiera Komisja ze swego grona.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej SHP nie może być członkiem Zarządu Głównego SHP.
 4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej SHP jest przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności SHP, pod względem merytorycznym i finansowym.
 5. Komisja Rewizyjna SHP jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Walnym Zebraniem SHP.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SHP ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego SHP oraz zebraniach zespołów roboczych z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna SHP ma prawo występowania do Prezydium Zarządu Głównego SHP z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądaniem wyjaśnień, w tym także z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania SHP.
 8. Uzupełnianie składu członków Komisji Rewizyjnej SHP dokonuje się na Walnym Zebraniu SHP.


§ 27

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego SHP składa się z 3 członków.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego SHP wybiera Komisja ze swego grona.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego SHP nie może być członkiem Zarządu Oddziału Regionalnego SHP.
 4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego SHP jest przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Oddziału Regionalnego SHP, pod względem merytorycznym i finansowym.
 5. Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego SHP jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Oddziału Regionalnego SHP.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego SHP ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Prezydium Oddziału Regionalnego SHP oraz zebraniach regionalnych zespołów roboczych z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego SHP ma prawo występowania do Prezydium Oddziału Regionalnego SHP z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądaniem wyjaśnień, w tym także z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Oddziału Regionalnego SHP.
 8. Uzupełnianie składu członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego SHP dokonuje się na Walnym Zebraniu Oddziału Regionalnego SHP.


§ 28

 1. Sąd Koleżeński SHP jest władzą powołaną do:
  • wydawania orzeczeń w sprawach członków SHP, którym postawiono zarzut naruszenia postanowień statutu lub zasad etyki zawodowej,
  • rozstrzygania sporów powstałych między członkami SHP.
 2. Sąd Koleżeński SHP składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński SHP może:
 4. zwracać uwagę na niewłaściwe postępowanie członka,
 5. udzielać upomnienia lub nagany,
 6. nakładać kary organizacyjne polegające na okresowym zawieszaniu praw członkowskich,
 7. wnioskować do Zarządu Głównego SHP o wykluczenie z SHP.
 8. Sąd Koleżeński SHP podejmuje postanowienia przy udziale co najmniej 3 członków, sporządzając pisemny protokół z posiedzenia.
 9. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego SHP przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania SHP w terminie jednego miesiąca.
 10. Uzupełnianie składu członków Sądu Koleżeńskiego SHP dokonuje się na Walnym Zebraniu SHP.


§ 29

Zasady i tryb działania Zarządów, Komisji Rewizyjnych i Sądu Koleżeńskiego SHP określają regulaminy zatwierdzane przez Zarząd Główny SHP. 


ROZDZIAŁ V
Majątek SHP

§ 30

Wpływy, z których tworzy się majątek SHP stanowią fundusze pochodzące z:

 • składek członkowskich,
 • sprzedaży wydawnictw,
 • dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 • dochodów z działalności gospodarczej.


§ 31

 1. SHP może otrzymywać dotacje oraz przyjmować darowizny, spadki i zapisy.
 2. SHP i jego oddziały Regionalne mogą podejmować działalność gospodarczą, która ma mieć charakter pomocniczy wobec działalności statutowej.

 


§ 32

 1. Przy zawieraniu umów, zlecaniu prac i we wszystkich sprawach majątkowych SHP wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisów przez dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego SHP: Prezesa SHP i Skarbnika SHP, zaś w przypadku Oddziałów Regionalnych posiadających osobowość prawną przez dwóch członków Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego SHP: Prezesa Oddziału Regionalnego SHP i Skarbnika Oddziału Regionalnego SHP.
 2. Przy udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisów przez dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego SHP: Prezesa SHP i jednego z członków prezydium, zaś w przypadku Oddziałów Regionalnych SHP posiadających osobowość prawną przez dwóch członków Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego SHP: Prezesa Oddziału Regionalnego SHP i jednego z członków prezydium.


ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu lub rozwiązanie SHP

 


§ 33

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania SHP podejmuje Walne Zebranie SHP kwalifikowaną większością 2/3 ważnych głosów, przy obecności co najmniej 1/2 delegatów.
 2. Uchwała, o której mowa w punkcie 1, powinna określić sposób likwidacji SHP oraz cele, na jakie ma być przeznaczony pozostały majątek SHP.
 3. Sprawy zmiany Statutu SHP lub rozwiązania SHP muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania SHP.