Regulamin konkursu im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii

CEL KONKURSU
 • Zachęta studentów do wykonywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) oraz prac końcowych na studiach podyplomowych na wysokim poziomie merytorycznym.
 • Propagowanie najnowszych metod badawczych i obliczeniowych w hydrologii.
 • Zainteresowanie studentów szkół wyższych problematyką z zakresu hydrologii i zastosowania hydrologii w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej, gospodarce przestrzennej oraz ochronie środowiska.
 • Promocja zawodowa autorów nagrodzonych prac.
ZASADY KONKURSU

Art. 1. Ogłoszenie konkursu

 1. Kolejne edycje kursu podawane będą do wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia Hydrologów Polskich www.shp.org.pl oraz poprzez zawiadomienia dziekanatów wydziałów wyższych uczelni, na których wykładana jest hydrologia.
 2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
  • wypełniony formularz konkursowy,
  • opinię opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej,
  • egzemplarz pracy,
  • oświadczenie autora, że zgodnie z rozumieniem ustawy praca spełnia warunki prawa autorskiego,
  • deklaracja autora, ze wyraża zgodę na warunki i przedstawienie jego pracy do nagrody konkursu,
  • potwierdzona kopia protokołu obrony pracy.

Art. 2. Warunki zgłoszenia pracy

 1. Pracę zgłasza jej opiekun (nie więcej niż jedną pracę w danej edycji konkursu).
 2. Praca musi być obroniona na ocenę ponad dobrą (będącą oceną średnią arytmetyczną z ocen promotora i recenzenta) na wyższej uczelni publicznej lub niepublicznej posiadającej akredytację.
 3. Obrona pracy nastąpiła nie wcześniej niż w roku akademickim poprzedzającym rok zgłoszenia do konkursu.
 4. Wniosek o nagrodę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia Hydrologów Polskich..
 5. Prace składane są w terminie nie późniejszym niż podany na stronie internetowej w chwili ogłoszenia edycji konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

Art. 3. Kryteria oceny pracy dyplomowej Przy ocenie pracy do nagrody będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Poprawność metodyczna prowadzonych badań i analiz.
 2. Unikalność badań.
 3. Możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań.
 4. Dobór literatury (polskiej i zagranicznej).
 5. Poziom redakcyjny.

Art. 4. Komisja konkursowa

 1. Komisja Konkursowa składa się z członków powołanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.
 2. Członkowie Komisji nie mogą być opiekunami zgłaszanych do nagrody prac dyplomowych.

Art. 5. Sposób przeprowadzania konkursu

 1. Prace są recenzowane w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia zgłaszania prac przez osoby powołane przez Komisję Konkursową.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
 1. Etap 1. – wybór 5 najlepszych prac, Etap 2. – ustalenie kolejności prac i wyłonienie laureatów konkursu (1, 2 i 3 miejsce).
 2. Decyzje podejmowane będą w wyniku tajnego głosowania Członków Komisji Konkursowej bezwzględną większością głosów.

Art. 6. Komisja konkursowa

 1. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia Hydrologów Polskich:
  • Nazwiska autorów nagrodzonych prac, tytuły prac, nazwiska opiekunów, nazwy uczelni na której zostały wykonane prace.
  • Informacje te podane zostaną w kolejności zajętych miejsc.
 2. Po 1 Etapie konkursu opiekunowie kandydatów dostaną informację na temat zakwalifikowania się do etapu 2.
 3. Zawiadomienia listowne o wynikach konkursu zostaną przekazane opiekunom laureatów konkursu i autorów nagrodzonych prac.
 4. Listy gratulacyjne zostaną przesłane rektorom, dziekanom oraz opiekunom naukowym nagrodzonych prac.
 5. Nagrody będą wręczane na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Wyróżnieniem w konkursie na najlepsza pracę dyplomowa z hydrologii będą:

 1. Dyplomy uznania.
 2. Nagrody rzeczowe lub pieniężne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszane prace w konkursie na najlepsza pracę dyplomowa z hydrologii może być zgłaszana w innych konkursach o ile jest to zgodne z ich regulaminami.
 2. Konkurs będzie ogłoszony jeden raz w roku kalendarzowym.