Egzamin stwierdzający kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, informuje, że egzamin stwierdzający kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych odbędzie się dnia 15 września 2021 r. o godz. 12:00 w Uniwersytecie Warszawskim, w sali 121, ul. Krakowski Przedmieście 30.

Zgodnie Regulaminem postępowania w sprawie stwierdzania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, opłata egzaminacyjna w 2021 r. wynosi 1353,00 zł (Uchwała ZG SHP nr 1/02/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.).

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych [pobierz]

Do wniosku należy dołączyć:

– uwierzytelniony odpis (kopię) dyplomu szkoły wyższej lub ukończonych studiów podyplomowych z przedmiotem hydrologia,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,

– dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne przelewem na konto Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

Santander Bank nr 59 1090 1014 0000 0001 0663 2232

W tytule przelewu prosimy podać „Imię i nazwisko z dopiskiem „Opłata za egzamin 2021”.

Dokumenty prosimy przesłać pocztą tradycyjną do dnia 9 sierpnia 2021 r. na adres:

Sekretariat Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Dr hab. inż. Andrzej Wałęga prof. UR

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Dla osób, które prześlą w terminie wymagane dokumenty oraz wniosą opłatę egzaminacyjną przewidujemy możliwość bezpłatnego uczestnictwa w Kursie przygotowawczym do egzaminu, który odbędzie się w dniach 6-9 września 2021 r. w formie on-line na platformie Zoom lub MS Teams.

Uchwała w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne w roku 2021

Prezydium Zarządu Głównego SHP informuje, że najbliższy egzamin stwierdzający kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych odbędzie się 10 listopada 2020 r. w godz. 11:00 do 15:00 w Uniwersytecie Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 30, sala 102.

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych [pobierz]
wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Dr inż. Agnieszka Cupak
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków

Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2020 r.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne wynosi 1401,00 zł. Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 841 zł (Uchwała ZG SHP nr 2/02/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.). W tytule przelewu prosimy podać „Imię i nazwisko i dopisek Opłata za egzamin 2020.

Numer konta bankowego SHP:
Santander Bank
1 Oddział w Warszawie
59 1090 1014 0000 0001 0663 2232

W latach 2004-2007 Minister Środowiska potwierdził, wydaniem świadectw, kwalifikacje do sporządzania dokumentacji hydrologicznych 79 specjalistom (hydrologom), po zdaniu przez nich egzaminu przed odpowiednią komisją ministerialną, zgodnie z obowiązującym wówczas Prawem Wodnym. Wykaz członków SHP posiadających uprawnienia do wykonywania ww. dokumentacji hydrologicznych, nadanych przez Ministra Środowiska jest obecnie aktualizowany.

Informacja o możliwości uzyskania kwalifikacji hydrologicznych Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich informuje o podjętej inicjatywie nadawania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych w ramach Stowarzyszenia, na podstawie § 6 pkt 4 i § 7 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia. Opracowano regulamin postępowania w sprawie stwierdzania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, który został uchwalony w dniu 5 lutego 2014 r., na posiedzeniu Zarządu Głównego SHP. Zgodnie z przyjętym regulaminem i Statutem SHP, uchwalono także regulamin powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z tym Regulaminem Prezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich powołuje na czas nieokreślony Komisję Egzaminacyjną składającą się z 12 członków. W skład Komisji powoływani są członkowie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich posiadający kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, stwierdzone przez Ministra Środowiska.

>> Regulamin postępowania w sprawie stwierdzania kwalifikacji <<

>> Regulamin powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej <<

>> Zagadnienia do egzaminu w sprawie stwierdzania kwalifikacji hydrologicznych <<

Informacja o przystąpieniu do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych

Prezydium Zarządu Głównego SHP informuje, że najbliższy egzamin stwierdzający kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych odbędzie się 25 października 2019r. w siedzibie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa (Uniwersytet Warszawski).

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych
wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, ul.Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, do dnia 10 września 2019 r.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne wynosi 1268,00 zł., co stanowi 25% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w roku 2018.*)

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 761 zł. co stanowi 15% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w roku 2018. *)

*) Zgodnie z Uchwałą Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich nr 12/06/2019 z 18 czerwca 2019 r. w sprawie wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne w roku 2019.