Krajowe Kongresy Hydrologiczne

Celem Kongresów jest stworzenie szerokiego forum do przedstawienia wyników badań naukowych, doświadczeń wynikających z zastosowania hydrologii w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej oraz dyskusji merytorycznej nad kierunkami rozwoju hydrologii polskiej.

Do udziału w Krajowych Kongresach Hydrologicznych zapraszamy przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych, biur projektowych, administracji rządowej i samorządowej, którzy bezpośrednio lub pośrednio związani są z wprowadzaniem współczesnych metod hydrologicznych do praktyki inżynierskiej i zarządzania zasobami wodnymi.