I Krajowy Kongres Hydrologiczny

KRAJOWY KONGRES HYDROLOGICZNY

pod patronatem

Ministra Środowiska – prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kraszewskiego,
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow,
Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego

organizowany przez
Komitet Gospodarki Wodnej PAN
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego
Uniwersytet Warszawski
Stowarzyszenie Hydrologów Polskich

 

Po raz pierwszy organizowany jest Krajowy Kongres Hydrologiczny, który odbędzie się w dniach 6-8 września 2010 roku w Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Celem Kongresu jest stworzenie szerokiego forum do przedstawienia wyników badań naukowych, doświadczeń wynikających z zastosowania hydrologii w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej oraz dyskusji merytorycznej nad kierunkami rozwoju hydrologii polskiej.

Do udziału w Krajowym Kongresie Hydrologicznym zapraszamy przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych, biur projektowych, administracji rządowej i samorządowej, którzy bezpośrednio lub pośrednio związani są z wprowadzaniem współczesnych metod hydrologicznych do praktyki inżynierskiej i zarządzania zasobami wodnymi.

Tematykę Kongresu podzielono na następujące bloki:

 • Hydrologia zlewni rolniczych, leśnych i zurbanizowanych
 • Hydrologia mokradeł, jezior i zbiorników wodnych
 • Ekohydrologia rzek i jezior
 • Ekstremalne zjawiska hydrologiczne
 • Przepływy charakterystyczne w zlewniach niekontrolowanych
 • Systemy monitoringu hydrologicznego
 • Metodyka pomiarów hydrometrycznych
 • Metody teledetekcyjne w hydrologii
 • Hydroinformatyka i przetwarzanie danych
 • Techniki GIS w hydrologii
 • Procesy hydrologiczne i ich modelowanie
 • Modele probabilistyczne i stochastyczne w hydrologii
 • Prognozy hydrologiczne
 • Erozja gleb i transport rumowiska
 • Zmiany jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych
 • Metody oceny zasobów wodnych
 • Bilanse wodne i wodnogospodarcze
 • Wpływ globalnych zmian klimatu na zasoby wodne
 • Niepewność i ryzyko w hydrologii
 • Problematyka hydrologiczna w Dyrektywach Unii Europejskiej
 • Nauczanie hydrologii