IV Krajowy Kongres Hydrologiczny

W dniach 21-23.09.2022 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbył się IV Krajowy Kongres Hydrologiczny. Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Patronat Honorowy nad Kongresem objęli: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Rektor SGGW w Warszawie – prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. inż Sylwester Tabor, prof. URK. Sponsorami kongresu były firmy: Scalgo oraz Pectore Eco Sp. z o.o. Patronat medialny objęły: miesięcznik Gospodarka Wodna oraz kwartalnik Energetyka Wodna.

W kongresie uczestniczyło 99 osób reprezentujących uczelnie, instytuty, sektor przedsiębiorstw oraz administrację wodną centralną i regionalną. Na rozpoczęcie kongresu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom XIV edycji konkursu na najlepszą pracę z zakresu hydrologii im. K. Dębskiego. W czasie kongresu przedstawiono 39 referatów i 6 posterów. Celem kongresu była prezentacja najważniejszych osiągnięć w zakresie hydrologii i gospodarki wodą oraz dyskusja nad najważniejszymi problemami krajowej hydrologii. Ważnym elementem kongresu był panel dyskusyjny pt. „Przepływ nienaruszalny – 50 lecie metody H. Kostrzewy – i co dalej?”, w trakcie którego paneliści i uczestnicy kongresu dyskutowali nt. wyzwań stojących przed określaniem tej charakterystyki i jej znaczenia dla społeczeństwa i gospodarki wodnej. Tradycją kongresową jest organizacja Forum Młodych Hydrologów, podczas którego studenci i doktoranci mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami odnośnie do badań hydrologicznych i zgłaszać postulaty dotyczące problemów jakie mogą napotkać w trakcie badań.  W każdym dniu kongresu odbył się wykład wprowadzający, wygłaszany przez wybitnych przedstawicieli hydrologii i gospodarki wodnej. I tak w pierwszym dniu kongresu wykład nt. Ryzyko powodziowe w zmieniającym się świecie wygłosił prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W drugim dniu Pani prof. dr hab. Ewa Bogdanowicz z Instytutu Geofizyki PAN zaprezentowała wykład pt. Potrzeby, możliwości i ograniczenia wyznaczania charakterystyk projektowych przepływów maksymalnych, a w ostatnim dniu prof. dr hab Jerzy J. Niziński z French National Institute of Research for Sustainability Development przeprowadził wykład nt. Zarządzanie nawodnieniami sadu pomarańczowego na Synaju. W czasie kongresu odbyła się specjalna sesja poświęcona Śp. prof. Renacie Romanowicz.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w kongresie a organizatorom za profesjonalne zorganizowanie tego wydarzenia.

Relacja fotograficzna:

Wybrane prezentacje wygłoszone podczas kongresu:

  1. Wpływ zbiorników zaporowych na kształtowanie przepływów minimalnych
  2. Wpływ zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi na krajobrazowy potencjał hydryczny zlewni (LHP) i trendy charakterystycznych przepływów rzek