Artykuły

Wytyczne przygotowania tekstu artykułu do Monografii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN w załączonym pliku.

Wykaz nadesłanych abstraktów do prezentacji na Kongresie:

 • Analiza przyczynowości w sensie Grangera między temperaturą wody i powietrza na przykładzie rzeki Noteć, Graf Renata
 • Analiza trendu hydrologicznych i meteorologicznych szeregów czasowych za pomocą sezonowego testu Manna-Kendalla, Młocek Wojciech
 • Asymptotyczny błąd oceny kwantyli maksymalnych przepływów rocznych w ujęciu sezonowym, Ewa Bogdanowicz, Krzysztof Kochanek, Iwona Markiewicz
 • Automatyzacja wyznaczania deskryptorów fizycznych zlewni DFZ na przykładzie spadku cieku, Baziak Beata, Robert Szczepanek, Wiesław Gądek
 • Błąd estymacji kwantyli powodziowych obliczonych przy wykorzystaniu serii zawierających wyłącznie informacje historyczne, Krzysztof Kochanek, Ewa Bogdanowicz & Iwona Markiewicz
 • Bromki jako specyficzny składnik wód odprowadzanych z terenu górniczego, Joanna Borowska-Pakuła, Stanisław Chmiel
 • Charakterystyka termiki wód powierzchniowych temperatury wybranych jezior Polski zachodniej i północnej w latach 1961-2015, Dominik Nowak, Bogumił Nowak
 • Czas koncentracji odpływu dla potrzeb gospodarowania wodą w suchych zbiornikach sudeckich w świetle wyników modelowania hydrologicznego typu opad – odpływ, Radosław Stodolak, Krzysztof Wolski
 • Częstość występowania i intensywność wezbrań sztormowych w ujściowym rejonie Odry, Kowalewska-Kalkowska Halina
 • Dobowy przebieg wybranych cech fizykochemicznych wód małego cieku miejskiego na przykładzie łódzkiej Sokołówki, Tomalski Przemysław, Adam Bartnik
 • Dokładność współczynnika skośności i kwantyli powodziowych estymowanych za pomocą funkcji wagowej dla rozkładu Pearsona typ III, Krzysztof Kochanek, Ewa Bogdanowicz & Iwona Markiewicz
 • Doświadczenia z próby zastosowania „metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce” w zlewni rzeki Wieprzy, Pusłowska-Tyszewska Dorota, Tyszewski Sylwester
 • Dwa sposoby wielomodelowego podejścia do estymacji rozkładów maksymalnych przepływów sezonowych i rocznych, Iwona Kuptel-Markiewicz, Ewa Bogdanowicz, Krzysztof Kochanek
 • Flood risk resilience as a support for preparation of flood risk crisis management, Erlich Marc
 • Flow characteristics of intermittent rivers in Slovakia, Rutkowska A., Kohnová, S., Banasik K.
 • Future impacts of land use and climate change on design discharge values in selected catchments of Slovakia, Kohnova Silvia, P. Rončák, K. Hlavčová, J. Szolgay, Rutkowska, A.
 • Geomorfologiczne uwarunkowania rozmieszczenia i chemizmu źródeł w Tatrach Polskich, Eliza Płaczkowska, Mirosław Żelazny
 • Impact of runoff prediction on gray water footprint in a small agricultural catchment, Hejduk Leszek, Hejduk Agnieszka
 • Intercepcja opadów atmosferycznych w wybranych drzewostanach zlewni Świerszcza na Roztoczu, Stanisław Chmiel, Bogusław Radliński
 • Katastrofalne powodzie w dolinie Górnej Wisły w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Czaja Stanisław
 • Korekcja i asymilacja satelitarnych obserwacji opadu i wilgotności gleby do generowania wiązkowych i probabilistycznych prognoz hydrologicznych w modelu typu opad-odpływ HBV – Studium przypadku Zlewni Górnej Soły w Żywcu, Ciupak Maurycy, Bogdan Ozga-Zieliński, Jan Adamowski
 • Kształtowanie niedoborów odpływu niżówkowego przy zmiennych sezonowo przepływach granicznych, Tomaszewski Edmund
 • Model ekonometryczny jako instrument analizy zmian strukturalnych w gospodarce rybackiej jezior, Ramczyk Marek
 • Model prognostyczny odpływu całkowitego i jego składowych z małej nizinnej zlewni częściowo zurbanizowanej, Szymczak Tomasz, Katarzyna Krężałek
 • Monitoring poziomu wody w zbiornikach Wielkopolskiego Parku Narodowego, Lorenc Michał, Renata Dondajewska, Lech Kaczmarek, Marta Jaśkiewicz
 • Niedobory opadów atmosferycznych w dorzeczu Górnej Wisły w latach 1984-2013, Cebulska Marta
 • Nowcasting opadu oparty na innowacyjnych algorytmach ekstrapolacji i ewolucji pola opadu, Giszterowicz Mateusz, Katarzyna Ośródka, Jan Szturc
 • Obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych jeziora Niedzięgiel – działanie dla zapewnienia dobrego stanu wód, Agnieszka Pasztaleniec, Sebastian Kutyła, Agnieszka Kolada
 • Oddziaływanie zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne na przepływy minimalne i niżówki w rzece Dunajec, Katarzyna Baran-Gurgul
 • Ogólnopolska Baza Danych Obiektów Małej Retencji (OBDOMR), Kaźmierczak Michał
 • Opady prawdopodobne w Gdańsku w świetle zmian klimatycznych, Szpakowski Wojciech, Szydłowski Michał
 • Optimization of agricultural water use using ICT tools in Poland: limiting water use without compromising yields and incomes, Wawer Rafał, Lopatka Artur, Kozyra Jerzy, Matyka Mariusz, Marszał Marek
 • Parowanie aktualne łąki bagiennej w dolinie Biebrzy, Małgorzata Kleniewska, Jarosław Chormański, Wojciech Ciężkowski
 • Podejścia nadzorowane i nienadzorowane w typologii reżimu odpływu rzek w Polsce , Wrzesiński Dariusz
 • Poprawa prognoz przepływów MIKE11 w zlewniach górskich, Joanna Doroszkiewicz, Renata J. Romanowicz
 • Porównanie parametrów rozmyć lokalnych poniżej budowli piętrzącej na podstawie wyników badań laboratoryjnych i terenowych, Urbański Janusz
 • Prognoza kształtowania się wezbrań opadowych w małej zlewni nizinnej dla różnych wariantów jej urbanizacji, Krężałek Katarzyna, Tomasz Szymczak
 • Propozycja monitoringu stanu uwilgotnienia obszarów mokradłowych z wykorzystaniem teledetekcyjnych obrazów satelitarnych i zobrazowań UAV na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego, Maciej Góraj, Jacek Jóźwiak, Cezary Wróblewski, Jarosław Chormański
 • Przegląd zastosowań Modelu Muskingum, Napiórkowski Jarosław
 • Przestrzenna zmienność przepływów niżówkowych w zlewni górnej Warty, Kozek Malwina
 • Reżim hydrologiczno-chemiczny wód w zlewniach Bystrej i Suchej Wody (Tatrzański Park Narodowy), Monika Sajdak, Joanna Siwek, Anna Bojarczuk, Mirosław Żelazny
 • Rola roślinności w kształtowaniu zagrożenia powodziowego, Krzysztof Wolski, Radosław Stodolak, Łukasz Szkudlarek, Tomasz Tymiński
 • Ryzyko, Niezawodność i Bezpieczeństwo Systemów Hydrologicznych – Studium przypadku Górnej Soły w przekroju Żywiec, Ozga-Zieliński Bogdan, Adamowski Jan, Maurycy Ciupak
 • Stan uwilgotnienia zlewni a odpływ z małej zlewni, Bodziony Marek, Beata Baziak, Wiesław Gądek
 • The application of cumulants in flow routing, Renata J. Romanowicz, Joanna Doroszkiewicz
 • The frequency of occurrence of winter floods in the aspect of climate change, Hejduk Agnieszka, Hejduk Leszek
 • Transport rumowiska unoszonego w czasie wezbrań opadowych w małej zlewni miejskiej, Adam Krajewski, Jacek Gładecki, Kazimierz Banasik
 • Ustrój termiczny cieków nizinnych na tle przestrzennego zróżnicowania cech fizyczno-geograficznych ich zlewni, Łaszewski Maksym
 • Water quality assessment with Simultaneous satellite imagery in Bin El Ouidane Dam (Morocco), Ismail Karaoui, Arioua Abdelkrim, Mohamed Hssaisoune, Elmouatassime Sabri, kamal Ait Ouhamchich, Driss Elhamdouni
 • Water quality modeling with the use of different remote sensed data – a case study of Słowiński National Park, Małgorzata Słapińska, Tomasz Berezowski, Jarosław Chormański
 • Weryfikacja przepływów maksymalnych powodzi w lipcu 1997 r. na Odrze Środkowej i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, Banasiak Robert
 • Weryfikacja wybranych wzorów empirycznych do obliczania przepływów maksymalnych rocznych  o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia  w zlewniach regionu wodnego Górnej Wisły, Młyński  Dariusz, Petroselli A., Wałęga A.
 • Wieloletnia zmienność odpływu podziemnego rzek nizinnych, Somorowska Urszula
 • Właściwości termiczne roślinności mokradłowej mierzone z wykorzystaniem platformy BSP jako wskaźnik stanu uwilgotnienia gleby, Wojciech Ciężkowski, Jacek Jóźwiak, Małgorzata Kleniewska, Sylwia Szporak-Wasilewska, Piotr Dąbrowski, Jarosław Chormański
 • Wpływ liczby stacji opadowych na dokładność opisu wezbrań opadowych w modelu SCS-UH, Wałęga Andrzej, Grzebinoga Magdalena, Młyński Dariusz
 • Wpływ stanu retencji strefy aeracji na wielkość natężenia przepływu w zalesionej zlewni górskiej, Starzak Rafał
 • Wpływ ujęcia wody do Kanału Wieprz-Krzna na przepływy niżówkowe Wieprza, Raczyński Krzysztof
 • Wpływ uwilgotnienia gleby na uwalnianie i pochłanianie CO2 na obszarze mokradłowej doliny rzecznej, Wojciech Ciężkowski, Małgorzata Kleniewska, Jarosław Chormański
 • Wpływ wylesień różnej genezy na skład chemiczny wód w Karpatach na przykładzie Beskidu Śląskiego i Tatr Zachodnich, Amanda Kosmowska, Mirosław Żelazny, Stanisław Małek, Tomasz Stańczyk
 • Współczesne zasoby wodne Tatr Polskich, Mirosław Żelazny, Tomasz Zwijacz Kozica, Anna Bojarczuk, Łuksza Pęksa, Daria Błotnicka, Maria Król
 • Wybrane charakterystyki tempa rozwoju suszy hydrologicznej w zlewni górnej Warty, Tomaszewski Edmund, Malwina Kozek
 • Wybrane metody detekcji zmian przepływu rzecznego środkowej Wisły w odniesieniu do zmian środowiskowych, Emilia Karamuz, Renata J. Romanowicz
 • Wykorzystanie krzywych czasu przewyższenia przepływu w obliczeniach hydroenergetycznych, Bajkowski Sławomir
 • Zagrożenia zasobów wodnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego wynikające z działalności górniczej, Michalczyk Zdzisław, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, Joanna Borowska-Pakuła
 • Zarządzanie ryzykiem suszy, Tamara Tokarczyk, Wiwiana Szalińska
 • Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni rzeki Zagożdżonki w okresach suchych, Kaznowska Ewa, Wasilewicz M., Hejduk L.
 • Zastosowanie funkcji rozkładu Pearsona typ IV do opisu parametrycznego hydrogramu przepływu, Gądek Wiesław, Beata Baziak, Joanna Szajnar, Tamara Tokarczyk
 • Zastosowanie obrazów radarowych z satelity Sentinel 1 do oceny zjawisk lodowych, na przykładzie Jeziora Zegrzyńskiego, Magnuszewski Artur
 • Zmiany morfologii i warunków przepływu wód w dolinach rzeki Bierawki i Szotkówki będących pod wpływem osiadań wynikających z prowadzonej eksploatacji węgla kamiennego, Rafał Łagosz
 • Zmiany użytkowania małej zlewni nizinnej w ostatnich 45 latach w kontekście obserwowanych wieloletnich zmian odpływu, Wasilewicz Michał, Agnieszka Hejduk, Ewa Kaznowska, Marta Glegoła
 • Zmienność współczynnika odpływu w wybranych zlewniach na obszarze zlewni Górnej Wisły, Baran-Gurgul Katarzyna, Marek Bodziony, Katarzyna Kołodziejczyk
 • Znaki wielkiej wody na terenie Polski, Szczepanek Robert, Patrycja Bożek
 • Zróżnicowanie przestrzenne opadów i odpływu rzecznego w Tatrach Wysokich, Pociask-Karteczka Joanna